Skip to main content
Search form

Model państwa wspierającego pracę [opinia]


Państwo musi zwiększać bezpieczeństwo na rynku pracy, zachowując przy tym konieczną elastyczność. Uproszczenie prawa pracy, dyskusja o dochodzie podstawowym, podnoszenie poziomu kapitału społecznego – to działania w duchu workfare state - opinia Rafała Sekuły, eksperta Komitetu Dialogu Społecznego KIG.

Praca to dla przeważającej części osób w wieku produkcyjnym podstawowe źródło zarobkowania. Spośród 38 mln Polaków 16 mln pracuje zarobkowo w różnych formach.

Praca stanowi nie tylko podstawę finansową naszego życia, ale także miejsce budowania relacji z innymi ludźmi, rozwoju, kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich, ale czasem także frustracji.

Na przestrzeni ostatnich dekad w modelu świadczenia pracy zaszły ogromne przeobrażenia. Zmienił się sposób zarządzania w organizacjach, czas pracy, miejsce i forma jej wykonywania, a przede wszystkim wykorzystywane technologie. Inne są dziś także instrumenty, instytucje i metody badawcze rynku pracy. Zmieniły się potrzeby klientów i sposób myślenia o świecie, który dziś w dobie Internetu i tanich połączeń lotniczych stał się jakby mniejszy.

Przeobrażenia te nie zachodzą równomiernie. Podobnie jak w innych dziedzinach życia obok społecznie odpowiedzialnych i doskonale funkcjonujących firm i instytucji wciąż zdarzają się przykłady pracodawców wykorzystujących pracowników, naginających, czy wręcz łamiących przepisy, gdzie zasadniczym prawem jest wola właściciela lub zarządzających.

Pełna treść